Vår integritetspolicy

Här kan du läsa om vår hantering av dina personuppgifter och hur vi hanterar information enligt dataskyddsförordningen GDPR. För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Inledning
Denna informationstext förklarar hur Belleseye AB hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

–   besöker vår webb

–   förtroendevald

–   leverantör, partner eller kund

–   deltar i våra marknadsaktiviteter, kundundersökningar, events eller aktiviteter

–   tar del av vår rådgivningstjänst

–   söker jobb eller praktik hos oss

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

2. Personuppgiftsansvariga
Belleseye AB, med organisationsnummer 556811-2329 ansvarar för behandlingen av personuppgifter som lämnas till oss av enskilda eller företag i samband med t.ex. kunduppdrag eller anmälan till aktiviteter och tjänster som erbjuds av vår organisation.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t. ex. namn, bild, personnummer, eller IP-adress. Vi samlar in olika uppgifter beroende på vilken kontakt du har med oss.

3.1 Du som kommunicerar med oss
Du kan välja att kommunicera med Belleseye på olika sätt, t.ex. via sociala medier, via kontaktformulär på vår hemsida, i samtal och via e-post. När du kommunicerar med oss hanterar vi uppgifter som du själv lämnar till oss, så som till exempel; namn och kontaktuppgifter, information om din synpunkt, fråga eller ditt ärende.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

–   Besvara frågor och hantera ditt ärende, t ex avhjälpa fel och klagomål
–   Leverera beställd information eller material
–   Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida och våra sociala media

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse att hantera ditt ärende (intresseavvägning).

3.2 Du som deltar på aktiviteter eller i undersökningar anordnade av Belleseye
I samband med events (seminarier, workshops, föreläsningar, tävlingar, kampanjer, inspelning av podcasts, filmproduktion, filmade intervjuer, etc.) eller i samband med undersökningar (enkäter och intervjuer, per telefon eller via paneler) hanterar vi de uppgifter som du lämnar till oss, inklusive namn och kontaktuppgifter.

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

–   Administrera aktiviteten och för att kunna återkoppla till dig
–   Skapa reportage och annat material för sändning i våra sociala kanaler och på vår webbplats
–   Ge dig god service
–   Informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar
–   Ta fram statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter för vårt berättigade intresse som beskrivs ovan (intresseavvägning) och med stöd i fullgörande av avtal vid administration av tävlingar. Om vår behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta det innan behandlingen påbörjas.

4. Så länge sparar vi dina personuppgifter
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. Vilka vi delar dina uppgifter med
Belleseye AB säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

Leverantörer, både inom och utanför EU/EES, som t ex tillhandahåller IT-tjänster för Belleseye ABs räkning.
Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

7. Analys
Belleseyes hemsida analyseras endast utifrån anonym statistik om antal besökare och användare.

8. Så skyddar vi dina personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär t.ex. att vi har rutiner och regler kring dataskydd och att våra medarbetare bara har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

9. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas.
Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna.
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.
Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer hos Datainspektionen. Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

10. Om du inte vill ha direktmarknadsföring
Belleseye AB kan komma att använda din adress, e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din adress, e-postadress eller mobilnummer för direktmarknadsföring är du välkommen höra av dig så inför vi en så kallad reklamspärr för dina uppgifter.

Sådan anmälan ska vara skriftlig, innehålla namn och personnummer/organisationsnummer/kundnummer och skickas till mari@belleseye.com

11. Kontaktuppgifter
Belleseye AB (org. nr.556811-2329) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom att skicka en begäran till: mari@belleseye.com

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt organisationsnummer/kundnummer i tillägg till ditt ärende. Om vi är osäkra på din identitet kommer vi att kontakta dig för ytterligare information.

12. Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades senast den 1 juli 2019 och kan komma att ändras. Ändringar publiceras på vår webbplats.

Din integritet är viktig för oss.
Hör gärna av dig om du har frågor om vår informationspolicy.